Tilintarkastus

Tilintarkastaja on ensisijaisesti yhteisön osakkaiden luottohenkilö

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastus on tilintarkastuslain säätelemä varmennustoimenpide, joka kattaa yhteisön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon

Tilintarkastuksessa tilinpäätökseen, kirjanpitoon ja hallintoon tehdään tilintarkastustoimenpiteitä, joiden avulla pyritään saamaan kohtuullinen varmuus siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä. Tällöin tilinpäätös antaa olennaisella tarkkuudella oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksen päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuksen yhteydessä yhtiön johto ja kirjanpitäjä saavat yleensä tilintarkastajalta myös muuta hyödyllistä tietoa ja raportointia.

Tilintarkastus palvelee useita eri sidosryhmiä, jotka käyttävät yhteisön tilinpäätöstä oman päätöksentekonsa apuna. Tilintarkastaja on kuitenkin ensisijaisesti yhteisön omistajien luottohenkilö. Pienyrityksessä tilintarkastaja toimii siten laillisten velvoitteidensa ohella yrityksen ja sen omistajien taustatukena. Tilintarkastajaan kannattaa olla yhteydessä myös tilikauden aikana.

HT Jukka Prepula, HT Matti J. Mäkinen, HT Susanna Ahola

Milloin tilintarkastaja on valittava?

Tilintarkastuksesta yhteisössä tai säätiössä on määrätty tilintarkastus- ja kirjanpitolaissa sekä ao. yhteisöä koskevassa lainsäädännössä.

Tilintarkastaja on valittava yhteisössä, jossa päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella (tai molemmilla) on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa. Jos yhteisöllä ei ole tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta. Velvollisuudesta toimituttaa tilintarkastus on tarkemmat säännökset tilintarkastuslain 2 luvussa.

Tilintarkastusvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 2 luvussa ja osakeyhtiölain 7 luvun 6 §:ssä.

Yhtiön tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Jos tilintarkastajia on valittava useita, yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että joku tai jotkut heistä, ei kuitenkaan kaikkia, valitaan muussa järjestyksessä. (OYL 7:2.2 §)

Yhtiökokous voi aina myös vapaaehtoisesti päättää valita tilintarkastajan.

Yhtiössä, jossa ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole valittava tilintarkastajaa, yhtiökokouksen on valittava tilintarkastaja, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. Jollei yhtiökokous valitse tilintarkastajaa, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) määrää tilintarkastajan tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n 1 ja 4 momentissa säädetyssä järjestyksessä, jos osakkeenomistaja hakee tilintarkastajan määräämistä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. (OYL 7:5 §)

Julkisessa osakeyhtiössä vähintään yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. (OYL 7:6 §)

Sen lisäksi, mitä tilintarkastuslaissa säädetään, asunto-osakeyhtiössä on valittava tilintarkastaja, jos:

  • yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 huoneistoa; tai
  • osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asia kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä.

Jos yhtiökokous ei valitse edellä 2 kohdassa tarkoitettua tilintarkastajaa, Aluehallintovirasto (AVI) määrää tilintarkastajan tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n 1 ja 4 momentissa säädetyssä järjestyksessä, jos osakkeenomistaja hakee tilintarkastajan määräämistä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta.

Tilintarkastusvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 2 luvussa.

Tilintarkastajan valitsee osuuskunnan kokous. Jos tilintarkastajia on valittava useita, säännöissä voidaan määrätä, että joku tai jotkut heistä, ei kuitenkaan kaikkia, valitaan muussa järjestyksessä.

Osuuskuntalain 7 luvun 5 §:n mukaan osuuskunnassa, jossa ei lain tai sääntöjen mukaan ole valittava tilintarkastajaa, osuuskunnan kokouksen on valittava tilintarkastaja, jos jäsenet, joilla on vähintään yksi neljäsosa osuuskunnan jäsenten koko äänimäärästä tai yksi kolmasosa kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä, vaativat sitä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa tai siinä osuuskunnan kokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. Jollei osuuskunnan kokous valitse tilintarkastajaa, Patentti- ja rekisterihallitus määrää tilintarkastajan noudattaen, mitä tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n 1 ja 4 momentissa säädetään. Edellytyksenä on lisäksi, että jäsen hakee tilintarkastajan määräämistä kuukauden kuluessa osuuskunnan kokouksesta.

Yhdistyslain 38 §:n mukaan yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa ja tilintarkastuslaissa säädetään.

Säätiölain 4 luvun 1 §:n mukaan säätiössa on toimitettava tilintarkastus. Säätiön tilintarkastuksesta on muutoin voimassa, mitä säätiölaissa ja tilintarkastuslaissa säädetään.

Tilintarkastusvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 2 luvussa. Velvollisuudesta valita varatilintarkastaja säädetään tilintarkastuslain 2 luvun 3 §:ssä. Tilintarkastajan valintaan osallistuvat yhtiömiehet voivat lisäksi valita yhden tai useamman varatilintarkastajan. (AkyL 10:1 §)

Yhtiömies saa käyttää avustajia kirjanpitoa tarkastaessaan. Toiset yhtiömiehet voivat kieltää avustajan käyttämisen, jollei avustaja ole tilintarkastaja. Avustajien salassapitovelvollisuudesta on voimassa, mitä tilintarkastajasta tilintarkastuslain 4 luvun 8 §:ssä säädetään. (AkyL 2:15 §)

Tilintarkastusprosessi; miten ja milloin?

Alla on yksinkertaistettuna tilintarkastusprosessi perusmuodossaan. Tilintarkastustyötä voidaan tehdä myös jo tilikauden aikana etukäteen.

1

Tilinpäätös valmistuu

Tilinpäätöksen tulee valmistua 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös on valmis, kun se on päätösvaltaisen hallituksen (ja toimitusjohtajan) allekirjoituksellaan hyväksymä.
1

2

Tilinpäätös ja aineisto tilintarkastajalle

Ota yhteyttä tilintarkastajaan ja sovi aikataulusta (normaalisti saapumisjärjestyksessä) sekä aineiston toimittamisesta tarkastukseen. Jos aineisto on sähköisenä, tilintarkastaja tarvitsee katseluoikeudet aineistoon. Sovittaessa tilintarkastaja voi tehdä kirjanpidon ja hallinnon tarkastusta jo ennen tilinpäätöksen valmistumista, etenkin jos aineisto on sähköisenä. 

Katso myös ohjeellinen aineistoluettelo tilintarkastusta varten! 

2

3

Aineisto on tilintarkastuksessa

Varaa tilintarkastukselle aikaa vähintään 2 viikkoa. Huomioi kuitenkin, että koko kevätkausi on tilintarkastusten ruuhka-aikaa. Tilintarkastushenkilöstö saattaa pyytää täydentävää aineistoa tai esittää kysymyksiä tilintarkastuksen edetessä.

3

4

Tilintarkastajan raportointi

Tarkastuksen päätteeksi tilintarkastaja raportoi havainnoistaan (kuten palaverissa tai sähköpostitse esim.  muistiossa tai tilintarkastuspöytäkirjassa). Tilintarkastuksen viimeistely voi edellyttää  lisäselvityksiä tai täydennyksiä.

 Tilintarkastaja pyytää lopuksi johdolta ns. vahvistusilmoituskirjeen (ja tilintarkastuksen toimeksiantokirjeen, ellei sitä ole saatu aiemmin).

4

5

Tilintarkastuskertomus

Kun tilintarkastus on valmis, tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen ja tekee tilinpäätökseen ns. tilinpäätösmerkinnän. 

Tämän jälkeen tilintarkastettu tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa (tai yhdistyksen/säätiön vuosikokouksessa). Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

5

Haluatko aloittaa yhteistyön kanssamme?

Tiliextra Oy:

  • PRH:n hyväksymä tilintarkastusyhteisö
  • päätoimialana tilintarkastus jo vuodesta 1977
  • erikoistunut PK-yrityksiin ja asunto-osakeyhtiöihin
  • kuuluu kotimaiseen Tilintarkastus.fi -asiantuntijaketjuun
  • Suomen Asiakastiedon paras platina-sertifikaatti
Scroll to Top
Vieritä ylös